+31 850163203 info@fl-reizen.nl

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle busreizen en verhuur van luxe touringcars door FL Reizen b.v. Winterbergskiexpress.nl, en alle andere door FL Reizen b.v. gebruikte handelsnamen.

Iedere opdrachtgever en reiziger verklaart zich door gebruik te maken van onze diensten op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Wij raden u aan om alle reizigers op zijn minst bekend te maken met de punten welke gemeld zijn onder de kop ‘Gedragingen en geboden’.

Het niet naleven van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat de betrokkene(n) op ieder willekeurig moment uit de bus verwijderd kan(/kunnen) worden.

Kosten die ontstaan dankzij het niet naleven van dit reglement worden altijd op de betrokkene(n) verhaald.

Begrippenlijst

Touringcarondernemer: FL Reizen b.v., al dan niet handelend onder Winterbergskiexpress.nl en/of maxplusreizen.nl en/of de uitvoerder van de (aangeboden) (Bus)reis.

•Opdrachtgever: de persoon, organisatie, instantie of het bedrijf in wiens naam een overeenkomst wordt aangegaan met touringcarondernemer inzake het leveren van vervoer en/of andere bij het vervoer passende/behorende diensten.

Boeker: een natuurlijk persoon die (bijvoorbeeld via de website) zichzelf en/of andere natuurlijke personen heeft ingeschreven/aangemeld om deel te nemen aan een door de touringcarondernemer aangeboden (Bus)reis. Een boeker wordt als opdrachtgever (van zijn of haar groep reizigers) aangemerkt.

Bus of Touringcar: een voertuig of vervoersmiddel, ingericht voor het vervoer van personen en eigendom van of (in)gehuurd door Touringcarondernemer, waarmee de busreis voor opdrachtgever wordt uitgevoerd.

Busrit of (Bus)reis: het vervoer waar opdrachtgever of reizigers behorende bij de opdrachtgever gebruik van maken om van locatie A naar locatie B te worden vervoerd (en/of retour), al dan niet met een of meerdere tussenstops en/of overstappunten tijdens dit vervoer.

(Bus)Chauffeur: een natuurlijk persoon die in opdracht en onder verantwoording van touringcarondernemer is aangesteld om een touringcar tijdens (een gedeelte van) een busreis waarmee (al dan niet in opdracht van een opdrachtgever) reizigers worden vervoerd, te besturen. bijrijder of host(es): een natuurlijk persoon die in opdracht en onder verantwoording van

touringcarondernemer is aangesteld om tijdens de reis aanvullende diensten aan te bieden aan de reizigers en/of

(in de touringcar) toezicht te houden op het naleven van de reisvoorwaarden.

Reisleiding of Gids: een (of meerdere) natuurlijke perso(o)n(en) die in opdracht en onder verantwoording van Touringcarondernemer en/of opdrachtgever is(/zijn) aangesteld om tijdens de reis aanvullende diensten aan te bieden aan de Reizigers en/of (in de touringcar) toezicht te houden op het naleven van de reisvoorwaarden door de reizigers.

Reiziger: een natuurlijk persoon die in enige vorm gebruik maakt van de door Touringcarondernemer aangeboden diensten.

(Vervoer- of reis)Overeenkomst: een (digitaal) schriftelijke dan wel mondelinge toezegging van Opdrachtgever waarbij akkoord wordt gegaan met een door touringcarondernemer gedane aanbieding tot uitvoering van een (Bus)reis met of zonder eventuele extra diensten, welke daaropvolgend door touringcarondernemer (digitaal) schriftelijk dan wel mondeling wordt toegezegd/akkoord bevonden, waardoor een wederzijdse contractuele verplichting ontstaat tussen opdrachtgever en touringcarondernemer.

Ritprijs of Reissom: de prijs die tussen touringcarondernemer en opdrachtgever wordt overeengekomen voor de uitvoering van de (Bus)reis. De ritprijs kan worden vastgesteld per reiziger of aan opdrachtgever worden doorgegeven als een totaalprijs, al dan niet in combinatie met aanvullende diensten (zoals entreeheffingen, consumpties, maaltijden, uitstapjes, overnachtingen, et cetera). Website: De website van Touringcarondernemer: www.fl-reizen.nl en/of www.winterbergskiexpress.nl en/of www.maxplusreizen.nl of een andere door Touringcarondernemer geëxploiteerde website.

Artikel 1: Algemeen

1 . Alle door Touringcarondernemer uitgevoerde (Bus)reizen worden uitgevoerd volgens het geldende arbeidstijdenbesluit.

Het kan voorkomen dat de opdrachtgever het reisschema hierop moet aanpassen, touringcarondernemer kan u hierover voorlichten.

2. Indien de opdrachtgever verwacht gebruik te willen maken van de minibar, koelkast, of het toilet, dient dit vooraf bij de Touringcarondernemer te worden aangegeven.

3. Bij het huren van een touringcar zal standaard een voorraad drank voor verkoop in de touringcar aanwezig zijn, tenzij opdrachtgever hier nadrukkelijk van afziet.

Drank is niet bij de ritprijs inbegrepen en dient los afgerekend te worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk ervoor dat alle door de reizigers genuttigde consumpties (uiterlijk aan het einde van de busreis) betaald worden. Indien er geld tekort komt, dient Opdrachtgever dit tekort aan te vullen of indien nodig zullen we dit achteraf factureren worden.

4. Gevonden voorwerpen anders dan bederfelijk waar, zullen door touringcarondernemer een maand worden bewaard alvorens deze worden vernietigd.

5. Touringcarondernemer behoudt het recht om te allen tijde personen de toegang tot de touringcar te ontzeggen of personen tijdens de reis uit de touringcar te verwijderen, ongeacht waar de touringcar zich op dat moment bevindt.

6. Schades en boetes dienen door opdrachtgever voor zover de hoogte bekend is direct bij de chauffeur te worden afgerekend. Indien schades later getaxeerd of geconstateerd worden, wordt aan opdrachtgever een factuur nagestuurd.

Het is aan Opdrachtgever om deze schade zelf te verhalen op de veroorzaker(s) hiervan.

Artikel 2: Gedragingen en geboden

1 . De Nederlandse wet is te allen tijde in de touringcar(s) van toepassing, ook wanneer de bus op buitenlands grondgebied rijdt. Van overtredingen zal aangifte worden gedaan bij de politie.(aldaar ter plaatse)

2. Reizigers dienen bij buitenlandse reizen op de hoogte te zijn van de, en zich te houden aan de wetgeving van het land waarin men zich op dat moment bevindt en daarbij eveneens rekening te houden met de lokale gebruiken en gewoontes.

3. De aanwijzingen van de touringcarchauffeur, bijrijder en/of de reisleiding dienen strikt te worden opgevolgd.

4. De touringcar dient in de staat te blijven zoals deze is aan het begin van de busreis.

Alle ontstane schade(s) zal(/zullen) worden verhaald op opdrachtgever, ook indien de schade(s) niet met opzet is(/zijn) ontstaan.

5. Het is niet toegestaan de touringcar op enigerlei wijze te verontreinigen. Indien de touringcar dermate verontreinigd is dat het opruimen door één persoon niet binnen 15 minuten kan gebeuren, zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten à 75 euro per uur in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

6. Eventuele bagage dient deugdelijk verpakt te worden aangeboden bij de touringcarchauffeur, bijrijder of reisleiding, alcohol houdende dranken, drugs, explosieven, wapens, drukflessen of gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan in de touringcar of bagage, ook niet indien zich deze buiten de touringcar bevinden (bijvoorbeeld in een aanhangwagen).

Indien wij constateren dat u dit soort middelen in u bezit heeft, ontzeggen wij u toegang tot de touringcar, eventuele schade en/of reiskosten kunt u niet op ons terug verhalen.

7. Roken, gebruik e-sigaret in de touringcar is ten strengste verboden, ook op plaatsen met verminderd toezicht zoals op het toilet.

8. Drugs, lachgas en andere verdovende middelen in de touringcar zijn streng verboden, zowel het gebruik als het bezit ervan.

Bij bevinding word u permanent uit de bus verwijdert en bent u vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het vervolg van uw reis, geleden kosten kunnen dan ook niet verhaald worden op de touringcar onderneming.

9. Bij het huren van een touringcar is eigen drank en glaswerk niet toegestaan, tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders overeengekomen met de touringcar onderneming, U kunt desgewenst tegen kosten bij onze chauffeur drank kopen.

10. Het nuttigen van (hete) drank is op eigen risico.

11. Het nuttigen van (eigen) etenswaren in de touringcar is toegestaan, met uitzondering van chips, nootjes, taart, pepernoten of verkruimelende koeken (zoals biscuits) welke niet genuttigd mogen worden in de touringcar. (Let op! hedendaags kan dit per land waar u in reist verschillen) volg de aanwijzingen van onze touringcarchauffeur, bijrijder en/of reisleider goed op.

Eventuele boetes bij niet naleven van de door touringcarchauffeur, bijrijder en/of reisleiding gegeven instructies zijn voor eigen kosten.

12. Het is niet toegestaan confetti, party-poppers, friet, hamburgers, pizza, softijs of andere vette snacks te nemen in de touringcar mits schriftelijk anders is overeengekomen met de touringcar onderneming.

13. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde zakjes aan de armleuningen in het gangpad van de touringcar.

14. Kauwgum achterlaten op een plek anders dan het afvalzakje, is verboden, ledere overtreding hierop levert een boete

van 50 euro op (en eventuele schoonmaakkosten, wanneer dit niet direct verwijdert kan worden) zullen wij de schoonmaak kosten hiervan (à 60 euro per uur) achteraf gefactureerd worden aan de opdrachtgever.

15. Braken in de touringcar kost 50 euro per incident. Aan het braken in een van de daarvoor bestemde gratis verkrijgbare zakjes of in de afvalzakjes zijn geen kosten verbonden. Indien de schoonmaakkosten of veroorzaakte onkosten van het braken dermate hoog zijn dat deze de 50 euro overtreffen, is touringcarondernemer gerechtigd de werkelijke schoonmaakkosten (à 60 euro per uur) en andere (in)directe onkosten aan de veroorzaker of de opdrachtgever door te berekenen.

16. Lopen of staan in een touringcar is te allen tijde op eigen risico. In een bus zonder staanplaatsen, zoals een touringcar, dient tijdens de busreis iedereen te blijven zitten; het is dan niet toegestaan in de touringcar rond te gaan lopen ofte dansen.

17. Bij zitplaatsen voorzien van een veiligheidsgordel is de reiziger conform de Nederlandse wet verplicht deze ten alle tijden te gebruiken.

18. Het is niet toegestaan om voorwerpen uit de touringcar te gooien of om voorwerpen of ledematen (deels) uit de dakluiken of andere openingen van de touringcar naar buiten te steken.

19. Het is niet toegestaan om te gaan staan op stoelen of om te gaan zitten op armleuningen.

20. Het is niet toegestaan om aan bagagerekken, stangen, deuren, stoelen of aan andere delen van de touringcar te gaan hangen.

21. Het is verboden nooddeuren en noodluiken in de touringcar te openen of de noodhamer of de brandblusser te hanteren, anders dan in het geval van een daadwerkelijke noodsituatie.

22. Het is niet toegestaan in de touringcar ruzie te maken, herrie te schoppen, anderen uit te dagen, te beledigen, te discrimineren of op andere manier asociaal gedrag tentoon te stellen.

23. Bij fysiek geweld zal de desbetreffende persoon zonder discussie direct en permanent uit de touringcar verwijderd worden.

(bij alle overtredingen in de artikel 2 benoemde zaken, waarbij u uw reis niet mag vervolgen met de touringcar is het in geen einkel geval mogelijk gelede kosten te verhalen op FL Reizen B.V. of ondernemers welke in opdracht van FL Reizen B.V. de busreis verzorgen.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid en begeleiding

1 . Alle reizigers van 14 jaar of ouder dienen, conform de Nederlandse wet, een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en te kunnen tonen tijdens de gehele busreis. Legitimatiebewijzen mogen derhalve niet met de reisbagage worden opgeborgen en moeten in het passagierscompartiment van de touringcar aanwezig zijn. (Let op! in buitenland kunnen hier andere regels voor gelden)

2. Bij internationale busreizen dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat in de touringcar een correcte en actuele lijst met daarop alle reizigers aanwezig is. Bij het ontbreken van een dergelijke lijst kunnen in het buitenland forse boetes worden uitgedeeld, welke dan voor rekening van opdrachtgever komen!

3. Het is wettelijk niet toegestaan om in een touringcar zonder staanplaatsen meerdere kinderen, welke ouder zijn als 4 jaar, per zitplaats te vervoeren.

4. De Touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door enigerlei vertraging in het vervoer, behalve indien deze schade het gevolg is van nadrukkelijk handelen of nalaten van de touringcarondernemer. Indien dit door de opdrachtgever noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, dient de opdrachtgever hiervoor zelf elders een verzekering af te sluiten.

5. De Touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de rit, behalve bij een door de touringcarondernemer veroorzaakt ongeval.

6. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor (de gedragingen van) de reizigers. De opdrachtgever heeft tevens de verplichting om (vooraf) haar reizigers te informeren over de bij de Busreis en bestemming geldende voorwaarden, gedragingen en geboden.

7. Bij een busreis dient vanuit de opdrachtgever altijd minimaal één persoon aanwezig te zijn in (één van) de touringcars, welke vanuit (medewerkers van) de touringcarondernemer aanspreekbaar en beslissingsbevoegd is voor de busreis.

8. Indien vanuit de opdrachtgever begeleiding/reisleiding (bij schoolreisjes bijvoorbeeld leerkrachten) meegaat, dient deze verspreid in de touringcar(s) te gaan zitten en toezicht te houden op de reizigers. Het is niet toegestaan dat alle begeleiding gezellig’ bij elkaar gaat zitten.

9. Indien de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever een specifieke route wilt volgen of de touringcar een specifieke (b-)weg, straat of wijk in stuurt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het goede begaan en doorgaanbaarheid van deze route.

Indien door de aanwijzingen van de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever de touringcar vast komt te zitten, schade oploopt en/of schade veroorzaakt aan andere voertuigen en/of objecten, beboet wordt en/of derden ingeschakeld dienen te worden om de touringcar de weg te kunnen laten vervolgen, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Houd als opdrachtgever zijnde rekening met de beperkingen voortkomend uit de grootte van een touringcar!

10. Touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de reizigers.

Eventuele schadeclaims dienen rechtstreeks te worden verhaald op de veroorzaker(s) hiervan of de opdrachtgever van de Busreis.

11. Indien door het niet naleven van deze voorwaarden (door een (of meer) van de reiziger(s)) op enigerlei wijze boetes dan wel extra kosten (voor touringcarondernemer) ontstaan, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij Opdrachtgever en dient deze zorg te dragen voor (directe) betaling hiervan.

12. Bij een busreis met een bestemming of doelgroep met een verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld een (voetbal)wedstrijd, demonstratie, staking of ontruiming, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele (vandalistische) schade veroorzaakt aan de touringcar(s), ook indien deze veroorzaakt wordt door personen die geen deel uitmaken van de reizigersgroep.

13. Indien bestemmingen aangedaan worden waarbij aanvullende eisen gesteld worden door de bestemming (zoals bijvoorbeeld een deurbeleid, bezoekersreglementen, kledingvoorschriften of minimum leeftijd), is opdrachtgever dan wel zijn de reizigers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze regels. Indien personen geweigerd dan wel verwijderd worden bij de bestemming, zijn deze zelf verantwoordelijk voor vervangend verblijf en/of vervoer. (kosten busreis kunt u niet terug verhalen bij FL Reizen B.V. of partijen welke rijden in opdracht van).

Artikel 4: Stiptheid

1 . Iedere reiziger wordt geacht 10 tot 1 5 minuten voor vertrek van de touringcar aanwezig te zijn.

2. Indien (op de terugweg) de touringcars?(s) later vertrek(t)(en) door het niet tijdig aanwezig zijn van reizigers, of indien onderweg extra vertraging ontstaat dankzij het gedrag van reizigers, zal de extra tijd in rekening worden

gebracht à 25 euro per kwartier/ per touringcar.

3. Mocht er om welke reden dan ook voorafgaand aan het vertrek (voor de terugweg) vertraging optreden, dan verzoeken wij u de touringcarchauffeur(s) en/of de touringcarondernemer hier zo spoedig mogelijk van te verwittigen.

4. Indien er vanuit de touringcarondernemer expliciet wordt aangegeven dat de touringcar stipt zal

vertrekken (vanwege een erna nog uit te voeren Busreis, vanwege de rij- en rusttijdenwet of vanwege andere verplichtingen), zal de touringcar uiterlijk 5 minuten na de afgesproken tijd vertrekken, zelfs als er nog geen reizigers of niet alle reizigers bij de touringcar aanwezig zijn!

5. Ook als niet van tevoren is aangegeven dat de touringcar stipt zal vertrekken, kan een touringcar niet oneindig blijven wachten. Het kan voorkomen dat de touringcar op een gegeven moment moet vertrekken ondanks dat er nog geen reizigers of niet alle reizigers bij de touringcar aanwezig zijn.

6. Wanneer (een (hele) groep) personen dankzij te laat arriveren de touringcar missen, zal geen restitutie van het reisgeld plaatsvinden. Ook zal er door touringcarondernemer geen vergoeding worden betaald voor de door hen extra te maken onkosten.

7. Het kan voorkomen dat de touringcar is vertraagd vanwege eerdere busritten of door onvoorziene omstandigheden.

Indien deze vertraging groter is dan 15 minuten, is het raadzaam contact op te nemen met Touringcarondernemer op telefoonnummer +31 (0)85- 016 3203 of het telefoonnummer dat aan de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever is medegedeeld bij het aangaan van de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de busreis.

Artikel 5: Offertes en Prijzen

1 . Afgegeven prijzen zijn exclusief eventuele parkeer-, tol- of overtochtkosten, tenzij anders vermeld.

2. Afgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.

3. Bij meerdaagse reizen of dagtochten met meer dan 6 uur rijtijd of meer dan 9 uur totale reistijd, dient de opdrachtgever te zorgen voor een (dagelijkse) degelijke maaltijd voor de Chauffeur(s). Bij meerdaagse reizen dient tevens een dagelijks ontbijt en lunch te worden verzorgd. Indien er door de opdrachtgever geen voorzieningen worden getroffen, zal dit door de Chauffeur(s) zelf geregeld worden en aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de geldende CAO voorwaarden.

4. Bij meerdaagse reizen dient de opdrachtgever te zorgen voor een afgezonderde overnachting accommodatie voor de Chauffeur(s) op minimaal pension niveau en conform de CAO voorwaarden. Indien er geen voorzieningen worden getroffen, zal dit aan de opdrachtgever worden doorberekend.

5. Afgegeven offerte prijzen zijn op basis van beschikbaarheid van (een) touringcar en/of chauffeur(s) op dat moment. Touringcarondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de (Bus)reis op het moment van acceptatie niet langer uitgevoerd kan worden zoals geoffreerd, of indien de kosten en/of touringcar opties door onbeschikbaarheid van de eerder geoffreerde busreis afwijken.

6. Elk aanbod is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod van touringcarondernemer tot het aangaan van een vervoer- respectievelijk reisovereenkomst is vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen, zelfs nadat opdrachtgever respectievelijk reiziger het aanbod heeft aanvaard.

Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te geschieden.

7. Touringcarondernemer is bevoegd een stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van de loonkosten, prijzen van consumpties, inflatie of verschuldigde heffingen middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan opdrachtgever. Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen, maar dient dit zo spoedig mogelijk mede te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.

8. Offertes en reisovereenkomsten worden gedaan/aangegaan conform een maximale brandstofprijs van diesel, welke bij de opdrachtbevestiging van de (Bus)reis aan opdrachtgever wordt doorgegeven. Indien de (door Shell Nederland voorgeschreven) advies brandstofprijs op het moment van uitvoeren van de (Bus)reis hoger is dan de aangegeven maximale brandstofprijs (incl. 21% BTW), is touringcarondernemer gerechtigd om de hogere brandstofkosten zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever door te berekenen in de ritprijs.

9. Opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien:

a. op zijn verzoek of wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs,

b. op zijn verzoek of wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer respectievelijk de reis (bijv. in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, omleidingen of wegafsluitingen, de rit- respectievelijk reisduur langer is dan was overeengekomen/gecalculeerd.

Artikel 6: Betalingen

1 . Indien opdrachtgever geen kredietregeling met de touringcarondernemer heeft, dient opdrachtgever voor vertrek van de (Bus)reis de volledige reis betaald te hebben, ofwel vooraf per bank dan wel contant bij het instappen in de touringcar aan de Chauffeur.

2. Touringcarondernemer kan van opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs of vooruitbetaling van de gehele ritprijs verlangen. Opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling binnen de door touringcarondernemer te bepalen termijn te betalen. Ingeval opdrachtgever verzuimt het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is

touringcarondernemer bevoegd de vervoersovereenkomst te ontbinden en is opdrachtgever gehouden aan touringcarondernemer de door deze reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden.

Deze schadevergoeding zal berekend worden als vermeld bij artikel ‘Annulering en wijziging’ en zal tenminste 30% van de Ritprijs bedragen.

3. Opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

4. Van opdrachtgever kan een financiële borgstelling worden gevraagd. Dit zal bij de bevestiging van de reis worden aangegeven. Borg dient voor vertrek te zijn betaald (per bank vooruit of aan de Chauffeur) en wordt na afloop minus eventuele schades, kosten of boetes terugbetaald aan (de vertegenwoordiging van) Opdrachtgever. Terugbetaling vindt in de regel pas plaats na inspectie van de touringcar bij daglicht op de stalling van touringcarondernemer.

5. In geval van enige niet-tijdige betaling is opdrachtgever respectievelijk reiziger zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij of zij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 2% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.

Artikel 7: Gecombineerde reizen en openbare bestemmingen

 1. Het kan voorkomen dat groepen bij busreizen gecombineerd kunnen worden. Dit wordt vooraf met alle betrokken opdrachtgevers besproken.
 2. Indien een opdrachtgever een busreis naar een openbare bestemming aanvraagt (bijvoorbeeld een bezienswaardigheid, pretpark, evenement of stad), kan -indien opdrachtgever hiermee akkoord gaat door touringcarondernemer deze (Bus)reis openbaar gemaakt worden, met als doel meer reizigers voor deze busreis te vinden waardoor de ritprijs voor de originele opdrachtgever lager wordt. Van de op deze manier verkregen extra reizigers zal 50% van de door hen betaalde bruto ritprijs (zie volgende punt) in mindering worden gebracht op de door de originele opdrachtgever te betalen ritprijs.
 3. Onder de door extra reizigers betaalde bruto ritprijs wordt puur de busrit verstaan, dus de prijs van de busreis zonder entree, overnachtingen, maaltijden en/of andere pakkettoevoegingen of diensten. Indien de touringcar meer dan 5 kilometer (enkele reis) moet afwijken van de originele route om deze extra reizigers op te halen, kan het percentage dat in mindering wordt gebracht op de ritprijs van de originele opdrachtgever vanwege de te extra maken kosten voor de omweg door touringcarondernemer lager uitvallen dan het percentage genoemd bij het vorige punt.
 4. Indien er via de openbare aanmeldingen extra reizigers meegaan, wordt de busreis altijd afgestemd op de wensen van de originele/initiële opdrachtgever. Ook wordt ervoor gezorgd dat de originele opdrachtgever zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de extra reizigers (bijvoorbeeld met betrekking tot de reistijd).

tikel 8: Annulering en wijzigingen

 1. (Bus)reizen, 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
 2. Geboekte eendaagse busreizen waarbij slechts één touringcar wordt ingezet, kunnen tot 3 weken van tevoren geannuleerd worden tegen 1 van de afgesproken ritprijs, met een minimum van 25 euro. Voor meerdaagse (Bus)reizen of reizen waarbij meerdere Bussen worden ingezet, is deze periode tot 4 weken voor vertrek.
 3. Na deze periode wordt bij een annulering tot 10 dagen voor vertrek 25% van de afgesproken ritprijs in rekening gebracht voor annuleringskosten.
 4. Na deze periode wordt bij een annulering tot 48 uur voor vertrek 50% van de afgesproken ritprijs in rekening gebracht voor annuleringskosten.
 5. Bij een annulering gemeld korter dan 48 uur voor vertrek zal 75% van de afgesproken ritprijs in rekening worden gebracht voor annuleringskosten.
 6. Bij een volledige annulering waarbij de busrit reeds is aangevangen (d.w.z. de Chauffeur is thuis of op een vorige bestemming reeds vertrokken om de busrit uit te gaan voeren), wordt de volledige afgesproken ritprijs in rekening gebracht.
 7. Indien de reis verreden wordt met meerdere touringcars en de reis slechts gedeeltelijk wordt geannuleerd (bijvoorbeeld een touringcar minder), zal door de touringcarondernemer een nieuwe prijs worden afgegeven. Het verschil met de originele prijs zal tegen de hierboven genoemde percentages in rekening worden gebracht bovenop de nieuwe prijs.
 8. Indien de datum van een busreis wijzigt, wordt dit aangemerkt als een annulering. Er zal -in tegenstelling tot een volledige annulering- slechts 50% van de hierboven beschreven annuleringskosten in rekening worden gebracht, ook indien ‘dezelfde’ busreis op een latere datum alsnog plaatsvindt.
 9. Indien (vertrek)tijden wijzigen, zal door de touringcarondernemer per casus worden bekeken of dit mogelijk is en wat dit met de prijs doet.
 10. Als een bestemming gewijzigd wordt, wordt een nieuwe prijs voor de (Bus)reis afgegeven. Indien dit binnen 7 dagen voor vertrek is en de nieuwe bestemming goedkoper is, zal 50% van het verschil alsnog in rekening worden gebracht.
 11. Indien dankzij een wijziging van opdrachtgever een (Bus)reis niet door de touringcarondernemer uitgevoerd kan worden (bijvoorbeeld doordat op de andere datum geen touringcar(s) of Chauffeurs beschikbaar zijn of de gewijzigde busreis qua tijdsplanning door de touringcarondernemer niet uitvoerbaar is), zal de reis als geannuleerd worden beschouwd, maar zal slechts 50% van de annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 12. Er kunnen in afwijking met de hier genoemde termijnen met opdrachtgever afwijkende afspraken worden gemaakt m.b.t. de annuleringstermijn en -bedragen/-percentages. Deze zijn enkel van toepassing indien deze door touringcarondernemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 9: Busreizen op basis van aanmeldingen (enkel van toepassing op reizen met publieke aanmeldingen).

 1. Boeker dient zorg te dragen voor correcte contactgegevens in zijn/haar bij touringcarondernemer gebruikte aanmelding bij reizen van en/of in opdracht van FL Reizen B.V. en dient ervoor zorg te dragen dat deze up-to-date blijven. Indien onjuiste of incomplete contactgegevens worden verstrekt, kan dit leiden tot annulering van de boeking(en). Eventuele door touringcarondernemer gemaakte onkosten door onbereikbaarheid (bijv. no show boetes) zullen op boeker worden verhaald.
 2. Aanmelden kan via de Website tot sluiting van de aanmeldingstermijn. Na dit tijdstip kan enkel telefonisch aangemeld worden. Informatie hierover staat op de Website bij de desbetreffende reis.
 3. Bij speciale busreizen kan touringcarondernemer een vooruitbetaling van de busreis verlangen. Dit is enkel van toepassing indien dit van tevoren in de reisbeschrijving wordt vermeld.
 4. Indien bij de busreis sprake is van toegangskaarten of een entreeregeling voor de bestemming, zullen de benodigde toegangskaarten of de te volgen instructies in de touringcar aan de betreffende reizigers worden verstrekt. Toegangskaarten worden dus niet vooraf verstuurd, ook niet bij vooruitbetaling.
 5. Bij verhindering van een of meerdere aangemelde reizigers dienen deze altijd afgemeld te worden. Afmelden kan kosteloos via mail naar klantcontact@fl-reizen.nl tot sluiting van de aanmeldingstermijn van de betreffende busreis. Afmeldingen die later dan een half uur voor de vertrektijd van de bij de aanmelding gekozen opstapplaats aan touringcarondernemer worden doorgegeven, zullen niet worden geaccepteerd. Indien van toepassing zal in dat geval alsnog een no-show boete worden uitgedeeld.
 6. Touringcarondernemer is gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen indien door de boeker gedeeltelijk dan wel geheel wordt geannuleerd. Dit is enkel van toepassing indien dit van tevoren in de reisbeschrijving wordt vermeld, maar zondermeer altijd van toepassing bij busreizen waarbij vooruitbetaling van toepassing is. Annuleringskosten bedragen indien deze van toepassing zijn altijd minimaal 25% van het reisbedrag, maar in de reisbeschrijving kunnen hogere percentages vermeld worden welke dan zullen gelden.
 7. . Reizigers die op de heenreis al dusdanig dronken of onder invloed zijn van verdovende middelen, zullen bij vertrek van de touringcar worden geweerd.

  8. Indien de helft of meer dan de helft van de aangemelde reizigers van een boeking zonder voorafgaande afmelding niet komt opdagen, wordt een no-show boete in rekening gebracht van 50% van de gemiste opbrengsten, met een minimum van 10 euro. Indien bij de desbetreffende reis gekozen kan worden tussen de mogelijkheid inclusief of exclusief entree, zal hierbij worden uitgegaan van de prijs inclusief entree ook indien door boeker exclusief entree is gekozen.

  9. In aanvulling op het voorgaande punt: indien dankzij het niet komen opdagen van aangemelde reizigers de hoeveelheid reizigers bij de busreis onder het bij de busreis gestelde minimum uitkomt, wordt een no-show boete van 80% van de gemiste opbrengsten (inclusief optioneel entreegeld) in rekening gebracht, met een minimum van 15 euro.

  10. Indien een busreis speciaal voor een specifieke groep personen is ingepland en de gehele groep niet komt opdagen, zal door touringcarondernemer de volledige gemiste opbrengst in rekening worden gebracht.

  11. Touringcarondernemer is gerechtigd om opstapplaatsen met weinig reizigers te laten vervallen indien dit route technisch (grote) voordelen oplevert, tevens indien dit niet van tevoren bij de informatie over de busreis is vermeld. Touringcarondernemer kan reisalternatieven geven, bijvoorbeeld gebruik van het openbaar vervoer naar een andere opstapplaats. Op het moment dat een opstapplaats vervalt, vervalt tevens de deelname verplichting van een boeker die gebruik zou maken van deze opstapplaats.

  12. Een door touringcarondernemer georganiseerde busreis waarbij een minimum aantal reizigers is vastgesteld, vindt enkel doorgang indien dit minimum aantal reizigers behaald is op het moment van sluiting van de aanmeldingstermijn. Bij de meeste busreizen sluit de aanmeldingstermijn 2 dagen voor vertrek bij de eerste opstapplaats, bij verre reizen

  sluiten de aanmeldingen 4 dagen voor vertrek. Touringcarondernemer heeft het recht van deze aanmeldingstermijn af te wijken. Boekers worden geacht via de Website of via telefonischcontact met Touringcarondernemer zelf in de gaten te houden of het minimum aantal reizigers is gehaald en -indien gewenst- zelfstandig voortijdig alternatieven te zoeken indien het erop lijkt of aangenomen kan worden dat het minimum aantal reizigers niet zal worden gehaald.

  13. In afwijking van het voorgaande punt kan touringcarondernemer, indien het minimum aantal reizigers net niet is gehaald, de busreis tegen een hogere prijs (per persoon) doorgang laten vinden. Indien dit wordt gedaan, gebeurd dit altijd in overleg met de boekers. Dit kan enkel indien alle boekers hiermee akkoord gaan en het door hen aangemelde aantal reizigers correct is. Indien, nadat alle boekers hiermee ingestemd hebben, toch nog personen niet meegaan, dient de boeker waar deze perso(o)n(en) onder valt/vallen alsnog het volledige reisbedrag van deze perso(o)n(en) te voldoen.

  14. Bij annulering van de busreis of het vervallen van opstapplaatsen zullen boekers die hiervan gebruik zouden maken door touringcarondernemer telefonisch, per e-mail en/of per sms op de hoogte worden gesteld, behalve als de annulering van de busreis een gevolg is van het niet halen van het minimum aantal reizigers.

  Indien er vooruitbetalingen zijn gedaan, zullen deze door touringcarondernemer gerestitueerd worden. Er zal buiten deze restitutie geen andere financiële tegemoetkoming naar boeker plaatsvinden.