Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle busreizen en verhuur van luxe touringcars door FL
Reizen b.v. Winterbergskiexpress.nl, en alle andere door FL Reizen b.v. gebruikte handelsnamen.
Iedere opdrachtgever en reiziger verklaart zich door gebruik te maken van onze diensten op de
hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Wij raden u aan om alle reizigers op zijn minst bekend te maken met de punten welke gemeld zijn
onder de kop ‘Gedragingen en geboden’.
Het niet naleven van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat de betrokkene(n) op ieder willekeurig
moment uit de bus verwijderd kan(/kunnen) worden.
Kosten die ontstaan dankzij het niet naleven van dit reglement worden altijd op de betrokkene(n)
verhaald.

Begrippenlijst

• Touringcarondernemer: FL Reizen b.v., al dan niet handelend onder Winterbergskiexpress.nl en/of
maxplusreizen.nl en/of de uitvoerder van de (aangeboden) (Bus)reis.

• Opdrachtgever: de persoon, organisatie, instantie of het bedrijf in wiens naam een
overeenkomst wordt aangegaan met touringcarondernemer inzake het leveren van vervoer en/of
andere bij het vervoer passende/behorende diensten.

• Boeker: een natuurlijk persoon die (bijvoorbeeld via de website) zichzelf en/of andere natuurlijke
personen heeft ingeschreven/aangemeld om deel te nemen aan een door de touringcarondernemer
aangeboden (Bus)reis. Een boeker wordt als opdrachtgever (van zijn of haar groep reizigers)
aangemerkt.

• Bus of Touringcar: een voertuig of vervoersmiddel, ingericht voor het vervoer van personen en
eigendom van of (in)gehuurd door Touringcarondernemer, waarmee de busreis voor opdrachtgever
wordt uitgevoerd.

• Busrit of (Bus)reis: het vervoer waar opdrachtgever of reizigers behorende bij de opdrachtgever
gebruik van maken om van locatie A naar locatie B te worden vervoerd (en/of retour), al dan niet met
een of meerdere tussenstops en/of overstappunten tijdens dit vervoer.

• (Bus)Chauffeur: een natuurlijk persoon die in opdracht en onder verantwoording van
touringcarondernemer is aangesteld om een touringcar tijdens (een gedeelte van) een busreis
waarmee (al dan niet in opdracht van een opdrachtgever) reizigers worden vervoerd, te besturen.
bijrijder of host(es): een natuurlijk persoon die in opdracht en onder verantwoording van
touringcarondernemer is aangesteld om tijdens de reis aanvullende diensten aan te bieden aan de
reizigers en/of
(in de touringcar) toezicht te houden op het naleven van de reisvoorwaarden.

• Reisleiding of Gids: een (of meerdere) natuurlijke perso(o)n(en) die in opdracht en onder
verantwoording van Touringcarondernemer en/of opdrachtgever is(/zijn) aangesteld om tijdens de
reis aanvullende diensten aan te bieden aan de Reizigers en/of (in de touringcar) toezicht te houden
op het naleven van de reisvoorwaarden door de reizigers.

• Reiziger: een natuurlijk persoon die in enige vorm gebruik maakt van de door
Touringcarondernemer aangeboden diensten.

• (Vervoer- of reis)Overeenkomst: een (digitaal) schriftelijke dan wel mondelinge toezegging van
Opdrachtgever waarbij akkoord wordt gegaan met een door touringcarondernemer gedane
aanbieding tot uitvoering van een (Bus)reis met of zonder eventuele extra diensten, welke
daaropvolgend door touringcarondernemer (digitaal) schriftelijk dan wel mondeling wordt
toegezegd/akkoord bevonden, waardoor een wederzijdse contractuele verplichting ontstaat tussen
opdrachtgever en touringcarondernemer.
Ritprijs of Reissom: de prijs die tussen touringcarondernemer en opdrachtgever wordt
overeengekomen voor de uitvoering van de (Bus)reis. De ritprijs kan worden vastgesteld per reiziger
of aan opdrachtgever worden doorgegeven als een totaalprijs, al dan niet in combinatie met
aanvullende diensten (zoals entreeheffingen, consumpties, maaltijden, uitstapjes, overnachtingen, et
cetera). Website: De website van Touringcarondernemer: www.fl-reizen.nl en/of
www.winterbergskiexpress.nl en/of www.maxplusreizen.nl of een andere door
Touringcarondernemer geëxploiteerde website.

Artikel 1: Algemeen

1 . Alle door Touringcarondernemer uitgevoerde (Bus)reizen worden uitgevoerd volgens het geldende
arbeidstijdenbesluit.
Het kan voorkomen dat de opdrachtgever het reisschema hierop moet aanpassen,
touringcarondernemer kan u hierover voorlichten.

2. Indien de opdrachtgever verwacht gebruik te willen maken van de minibar, koelkast, of het toilet,
dient dit vooraf bij de Touringcarondernemer te worden aangegeven.

3. Bij het huren van een touringcar zal standaard een voorraad drank voor verkoop in de touringcar
aanwezig zijn, tenzij opdrachtgever hier nadrukkelijk van afziet.
Drank is niet bij de ritprijs inbegrepen en dient los afgerekend te worden. Opdrachtgever is
verantwoordelijk ervoor dat alle door de reizigers genuttigde consumpties (uiterlijk aan het einde van
de busreis) betaald worden. Indien er geld tekort komt, dient Opdrachtgever dit tekort aan te vullen
of indien nodig zullen we dit achteraf factureren worden.

4. Gevonden voorwerpen anders dan bederfelijk waar, zullen door touringcarondernemer een maand
worden bewaard alvorens deze worden vernietigd.

5. Touringcarondernemer behoudt het recht om te allen tijde personen de toegang tot de touringcar
te ontzeggen of personen tijdens de reis uit de touringcar te verwijderen, ongeacht waar de
touringcar zich op dat moment bevindt.

6. Schades en boetes dienen door opdrachtgever voor zover de hoogte bekend is direct bij de
chauffeur te worden afgerekend. Indien schades later getaxeerd of geconstateerd worden, wordt aan
opdrachtgever een factuur nagestuurd.
Het is aan Opdrachtgever om deze schade zelf te verhalen op de veroorzaker(s) hiervan.

Artikel 2: Gedragingen en geboden

1 . De Nederlandse wet is te allen tijde in de touringcar(s) van toepassing, ook wanneer de bus op
buitenlands grondgebied rijdt. Van overtredingen zal aangifte worden gedaan bij de politie.(aldaar ter
plaatse)

2. Reizigers dienen bij buitenlandse reizen op de hoogte te zijn van de, en zich te houden aan de
wetgeving van het land waarin men zich op dat moment bevindt en daarbij eveneens rekening te
houden met de lokale gebruiken en gewoontes.
3. De aanwijzingen van de touringcarchauffeur, bijrijder en/of de reisleiding dienen strikt te worden
opgevolgd.

4. De touringcar dient in de staat te blijven zoals deze is aan het begin van de busreis.
Alle ontstane schade(s) zal(/zullen) worden verhaald op opdrachtgever, ook indien de schade(s) niet
met opzet is(/zijn) ontstaan.

5. Het is niet toegestaan de touringcar op enigerlei wijze te verontreinigen. Indien de touringcar
dermate verontreinigd is dat het opruimen door één persoon niet binnen 15 minuten kan gebeuren,
zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten à 75 euro per uur in rekening te brengen bij de
opdrachtgever.

6. Eventuele bagage dient deugdelijk verpakt te worden aangeboden bij de touringcarchauffeur,
bijrijder of reisleiding, alcohol houdende dranken, drugs, explosieven, wapens, drukflessen of
gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan in de touringcar of bagage, ook niet indien zich deze buiten de
touringcar bevinden (bijvoorbeeld in een aanhangwagen).
Indien wij constateren dat u dit soort middelen in u bezit heeft, ontzeggen wij u toegang tot de
touringcar, eventuele schade en/of reiskosten kunt u niet op ons terug verhalen.

7. Roken, gebruik e-sigaret in de touringcar is ten strengste verboden, ook op plaatsen met
verminderd toezicht zoals op het toilet.

8. Drugs, lachgas en andere verdovende middelen in de touringcar zijn streng verboden, zowel het
gebruik als het bezit ervan.
Bij bevinding word u permanent uit de bus verwijdert en bent u vanaf dat moment zelf
verantwoordelijk voor het vervolg van uw reis, geleden kosten kunnen dan ook niet verhaald worden
op de touringcar onderneming.

9. Bij het huren van een touringcar is eigen alcoholisch drank en glaswerk niet toegestaan, tenzij
schriftelijk en nadrukkelijk anders overeengekomen met de touringcar onderneming, desgewenst
tegen kosten kunt u drank kopen bij onze chauffeur/ reisleider.

10. Het nuttigen van (hete) drank is op eigen risico.

11. Het nuttigen van (eigen) etenswaren in de touringcar is toegestaan, met uitzondering van chips,
nootjes, taart, pepernoten of verkruimelende koeken (zoals biscuits) welke niet genuttigd mogen
worden in de touringcar. (Let op! hedendaags kan dit per land waar u in reist verschillen) volg de
aanwijzingen van onze touringcarchauffeur, bijrijder en/of reisleider goed op.
Eventuele boetes bij niet naleven van de door touringcarchauffeur, bijrijder en/of reisleiding gegeven
instructies zijn voor eigen kosten.

12. Het is niet toegestaan confetti, party-poppers, friet, hamburgers, pizza, softijs of andere vette
snacks te nemen in de touringcar mits schriftelijk anders is overeengekomen met de touringcar
onderneming.

13. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde zakjes aan de armleuningen in het
gangpad van de touringcar.

14. Kauwgum achterlaten op een plek anders dan het afvalzakje, is verboden, ledere overtreding
hierop levert een boete
van 50 euro op (en eventuele schoonmaakkosten, wanneer dit niet direct verwijdert kan worden)
zullen wij de schoonmaak kosten hiervan (à 75 euro per uur) achteraf gefactureerd worden aan de
opdrachtgever.

15. Braken in de touringcar kost 50 euro per incident. Aan het braken in een van de daarvoor
bestemde gratis verkrijgbare zakjes of in de afvalzakjes zijn geen kosten verbonden. Indien de
schoonmaakkosten of veroorzaakte onkosten van het braken dermate hoog zijn dat deze de 50 euro
overtreffen, is touringcarondernemer gerechtigd de werkelijke schoonmaakkosten (à 75 euro per uur)
en andere (in)directe onkosten aan de veroorzaker of de opdrachtgever door te berekenen.

16. Lopen of staan in een touringcar is te allen tijde op eigen risico. In een bus zonder staanplaatsen,
zoals een touringcar, dient tijdens de busreis iedereen te blijven zitten; het is dan niet toegestaan in
de touringcar rond te gaan lopen ofte dansen.

17. Bij zitplaatsen voorzien van een veiligheidsgordel is de reiziger conform de Nederlandse wet
verplicht deze ten alle tijden te gebruiken.

18. Het is niet toegestaan om voorwerpen uit de touringcar te gooien of om voorwerpen of
ledematen (deels) uit de dakluiken of andere openingen van de touringcar naar buiten te steken.

19. Het is niet toegestaan om te gaan staan op stoelen of om te gaan zitten op armleuningen.

20. Het is niet toegestaan om aan bagagerekken, stangen, deuren, stoelen of aan andere delen van de
touringcar te gaan hangen.

21. Het is verboden nooddeuren en noodluiken in de touringcar te openen of de noodhamer of de
brandblusser te hanteren, anders dan in het geval van een daadwerkelijke noodsituatie.

22. Het is niet toegestaan in de touringcar ruzie te maken, herrie te schoppen, anderen uit te dagen,
te beledigen, te discrimineren of op andere manier asociaal gedrag tentoon te stellen.

23. Bij fysiek geweld zal de desbetreffende persoon zonder discussie direct en permanent uit de
touringcar verwijderd worden.
(bij alle overtredingen in de artikel 2 benoemde zaken, waarbij u uw reis niet mag vervolgen met de
touringcar is het in geen einkel geval mogelijk gelede kosten te verhalen op FL Reizen B.V. of
ondernemers welke in opdracht van FL Reizen B.V. de busreis verzorgen.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid en begeleiding

1. Alle reizigers van 14 jaar of ouder dienen, conform de Nederlandse wet, een geldig
legitimatiebewijs bij zich te dragen en te kunnen tonen tijdens de gehele busreis. Legitimatiebewijzen
mogen derhalve niet met de reisbagage worden opgeborgen en moeten in het
passagierscompartiment van de touringcar aanwezig zijn. (Let op! in buitenland kunnen hier andere
regels voor gelden)

2. Bij internationale busreizen dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat in de touringcar een
correcte en actuele lijst met daarop alle reizigers aanwezig is. Bij het ontbreken van een dergelijke lijst
kunnen in het buitenland forse boetes worden uitgedeeld, welke dan voor rekening van
opdrachtgever komen!

3. Het is wettelijk niet toegestaan om in een touringcar zonder staanplaatsen meerdere kinderen,
welke ouder zijn als 4 jaar, per zitplaats te vervoeren.

4. De Touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door enigerlei
vertraging in het vervoer, behalve indien deze schade het gevolg is van nadrukkelijk handelen of
nalaten van de touringcarondernemer. Indien dit door de opdrachtgever noodzakelijk of wenselijk
wordt geacht, dient de opdrachtgever hiervoor zelf elders een verzekering af te sluiten.

5. De Touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke
eigendommen voor, tijdens of na de rit, behalve bij een door de touringcarondernemer veroorzaakt
ongeval.

6. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor (de gedragingen van) de reizigers. De
opdrachtgever heeft tevens de verplichting om (vooraf) haar reizigers te informeren over de bij de
Busreis en bestemming geldende voorwaarden, gedragingen en geboden.

7. Bij een busreis dient vanuit de opdrachtgever altijd minimaal één persoon aanwezig te zijn in (één
van) de touringcars, welke vanuit (medewerkers van) de touringcarondernemer aanspreekbaar en
beslissingsbevoegd is voor de busreis.

8. Indien vanuit de opdrachtgever begeleiding/reisleiding (bij schoolreisjes bijvoorbeeld leerkrachten)
meegaat, dient deze verspreid in de touringcar(s) te gaan zitten en toezicht te houden op de reizigers.
Het is niet toegestaan dat alle begeleiding gezellig’ bij elkaar gaat zitten.

9. Indien de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever een specifieke route wilt volgen of de
touringcar een specifieke (b-)weg, straat of wijk in stuurt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor
het goede begaan en doorgaanbaarheid van deze route.
Indien door de aanwijzingen van de (vertegenwoordiging van de) opdrachtgever de touringcar vast
komt te zitten, schade oploopt en/of schade veroorzaakt aan andere voertuigen en/of objecten,
beboet wordt en/of derden ingeschakeld dienen te worden om de touringcar de weg te kunnen laten
vervolgen, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Houd als opdrachtgever zijnde rekening met de beperkingen voortkomend uit de grootte van een
touringcar!

10. Touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de
reizigers.
Eventuele schadeclaims dienen rechtstreeks te worden verhaald op de veroorzaker(s) hiervan of de
opdrachtgever van de Busreis.

11. Indien door het niet naleven van deze voorwaarden (door een (of meer) van de reiziger(s)) op
enigerlei wijze boetes dan wel extra kosten (voor touringcarondernemer) ontstaan, ligt de
verantwoordelijkheid hiervoor bij Opdrachtgever en dient deze zorg te dragen voor (directe) betaling
hiervan.

12. Bij een busreis met een bestemming of doelgroep met een verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld
een (voetbal)wedstrijd, demonstratie, staking of ontruiming, is de opdrachtgever aansprakelijk voor
eventuele (vandalistische) schade veroorzaakt aan de touringcar(s), ook indien deze veroorzaakt
wordt door personen die geen deel uitmaken van de reizigersgroep.

13. Indien bestemmingen aangedaan worden waarbij aanvullende eisen gesteld worden door de
bestemming (zoals bijvoorbeeld een deurbeleid, bezoekersreglementen, kledingvoorschriften of
minimum leeftijd), is opdrachtgever dan wel zijn de reizigers zelf verantwoordelijk voor het voldoen
aan deze regels. Indien personen geweigerd dan wel verwijderd worden bij de bestemming, zijn deze
zelf verantwoordelijk voor vervangend verblijf en/of vervoer. (kosten busreis kunt u niet terug
verhalen bij FL Reizen B.V. of partijen welke rijden in opdracht van).

Artikel 4: Stiptheid

1 . Iedere reiziger wordt geacht 10 tot 1 5 minuten voor vertrek van de touringcar aanwezig te zijn.

2. Indien (op de terugweg) de touringcars?(s) later vertrek(t)(en) door het niet tijdig aanwezig zijn van
reizigers, of indien onderweg extra vertraging ontstaat dankzij het gedrag van reizigers, zal de extra
tijd in rekening worden
gebracht à 25 euro per kwartier/ per touringcar.

3. Mocht er om welke reden dan ook voorafgaand aan het vertrek (voor de terugweg) vertraging
optreden, dan verzoeken wij u de touringcarchauffeur(s) en/of de touringcarondernemer hier zo
spoedig mogelijk van te verwittigen.

4. Indien er vanuit de touringcarondernemer expliciet wordt aangegeven dat de touringcar stipt zal
vertrekken (vanwege een erna nog uit te voeren Busreis, vanwege de rij- en rusttijdenwet of vanwege
andere verplichtingen), zal de touringcar uiterlijk 5 minuten na de afgesproken tijd vertrekken, zelfs
als er nog geen reizigers of niet alle reizigers bij de touringcar aanwezig zijn!

5. Ook als niet van tevoren is aangegeven dat de touringcar stipt zal vertrekken, kan een touringcar
niet oneindig blijven wachten. Het kan voorkomen dat de touringcar op een gegeven moment moet
vertrekken ondanks dat er nog geen reizigers of niet alle reizigers bij de touringcar aanwezig zijn.

6. Wanneer (een (hele) groep) personen dankzij te laat arriveren de touringcar missen, zal geen
restitutie van het reisgeld plaatsvinden. Ook zal er door touringcarondernemer geen vergoeding
worden betaald voor de door hen extra te maken onkosten.

7. Het kan voorkomen dat de touringcar is vertraagd vanwege eerdere busritten of door onvoorziene
omstandigheden.
Indien deze vertraging groter is dan 15 minuten, is het raadzaam contact op te nemen met
Touringcarondernemer op telefoonnummer +31 (0)85- 016 3203 of het telefoonnummer dat aan de
(vertegenwoordiging van de) opdrachtgever is medegedeeld bij het aangaan van de overeenkomst of
tijdens de uitvoering van de busreis.

Artikel 5: Offertes en Prijzen

1 . Afgegeven prijzen zijn exclusief eventuele parkeer-, tol- of overtochtkosten, tenzij anders vermeld.

2. Afgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.

3. Bij meerdaagse reizen of dagtochten met meer dan 6 uur rijtijd of meer dan 9 uur totale reistijd,
dient de opdrachtgever te zorgen voor een (dagelijkse) degelijke maaltijd voor de Chauffeur(s). Bij
meerdaagse reizen dient tevens een dagelijks ontbijt en lunch te worden verzorgd. Indien er door de
opdrachtgever geen voorzieningen worden getroffen, zal dit door de Chauffeur(s) zelf geregeld
worden en aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de geldende CAO voorwaarden.

4. Bij meerdaagse reizen dient de opdrachtgever te zorgen voor een afgezonderde overnachting
accommodatie voor de Chauffeur(s) op minimaal pension niveau en conform de CAO voorwaarden.
Indien er geen voorzieningen worden getroffen, zal dit aan de opdrachtgever worden doorberekend.

5. Afgegeven offerte prijzen zijn op basis van beschikbaarheid van (een) touringcar en/of chauffeur(s)
op dat moment. Touringcarondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de (Bus)reis op
het moment van acceptatie niet langer uitgevoerd kan worden zoals geoffreerd, of indien de kosten
en/of touringcar opties door onbeschikbaarheid van de eerder geoffreerde busreis afwijken.

6. Elk aanbod is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod van
touringcarondernemer tot het aangaan van een vervoer- respectievelijk reisovereenkomst is
vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen, zelfs nadat opdrachtgever respectievelijk
reiziger het aanbod heeft aanvaard.
Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding
te geschieden.

7. Touringcarondernemer is bevoegd een stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst
verbonden kosten, bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van de loonkosten, prijzen van
consumpties, inflatie of verschuldigde heffingen middels een verhoging van de overeengekomen
ritprijs door te berekenen aan opdrachtgever. Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen, maar dient
dit zo spoedig mogelijk mede te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.

8. Offertes en reisovereenkomsten worden gedaan/aangegaan conform een maximale brandstofprijs
van diesel, welke bij de opdrachtbevestiging van de (Bus)reis aan opdrachtgever wordt doorgegeven.
Indien de (door Shell Nederland voorgeschreven) advies brandstofprijs op het moment van uitvoeren
van de (Bus)reis hoger is dan de aangegeven maximale brandstofprijs (incl. 21% BTW), is
touringcarondernemer gerechtigd om de hogere brandstofkosten zonder voorafgaande mededeling
aan opdrachtgever door te berekenen in de ritprijs.
9. Opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening
worden gebracht indien:
a. op zijn verzoek of wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden
en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs,
b. op zijn verzoek of wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken
in de uitvoering van het vervoer respectievelijk de reis (bijv. in de route, het tijdschema, de verzorging
of de accommodatie) zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet
voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, omleidingen of wegafsluitingen, de rit- respectievelijk
reisduur langer is dan was overeengekomen/gecalculeerd.

Artikel 6: Betalingen

1 . Indien opdrachtgever geen kredietregeling met de touringcarondernemer heeft, dient
opdrachtgever voor vertrek van de (Bus)reis de volledige reis betaald te hebben, ofwel vooraf per
bank dan wel contant bij het instappen in de touringcar aan de Chauffeur.

2. Touringcarondernemer kan van opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs of
vooruitbetaling van de gehele ritprijs verlangen. Opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de
vooruitbetaling binnen de door touringcarondernemer te bepalen termijn te betalen. Ingeval
opdrachtgever verzuimt het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is
touringcarondernemer bevoegd de vervoersovereenkomst te ontbinden en is opdrachtgever
gehouden aan touringcarondernemer de door deze reeds gemaakte kosten respectievelijk overige
schade te vergoeden.
Deze schadevergoeding zal berekend worden als vermeld bij artikel ‘Annulering en wijziging’ en zal
tenminste 30% van de Ritprijs bedragen.

3. Opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 14 dagen na de
factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

4. Van opdrachtgever kan een financiële borgstelling worden gevraagd. Dit zal bij de bevestiging van
de reis worden aangegeven. Borg dient voor vertrek te zijn betaald (per bank vooruit of aan de
Chauffeur) en wordt na afloop minus eventuele schades, kosten of boetes terugbetaald aan (de
vertegenwoordiging van) Opdrachtgever. Terugbetaling vindt in de regel pas plaats na inspectie van
de touringcar bij daglicht op de stalling van touringcarondernemer.

5. In geval van enige niet-tijdige betaling is opdrachtgever respectievelijk reiziger zonder dat
ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij of zij over het achterstallige bedrag een
direct opeisbare boete verschuldigd van 2% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit
verband als een hele maand.

Artikel 7: Gecombineerde reizen en openbare bestemmingen

1. Het kan voorkomen dat groepen bij busreizen gecombineerd kunnen worden. Dit wordt
vooraf met alle betrokken opdrachtgevers besproken.
2. Indien een opdrachtgever een busreis naar een openbare bestemming aanvraagt
(bijvoorbeeld een bezienswaardigheid, pretpark, evenement of stad), kan -indien
opdrachtgever hiermee akkoord gaat door touringcarondernemer deze (Bus)reis openbaar
gemaakt worden, met als doel meer reizigers voor deze busreis te vinden waardoor de ritprijs
voor de originele opdrachtgever lager wordt. Van de op deze manier verkregen extra reizigers
zal 50% van de door hen betaalde bruto ritprijs (zie volgende punt) in mindering worden
gebracht op de door de originele opdrachtgever te betalen ritprijs.
3. Onder de door extra reizigers betaalde bruto ritprijs wordt puur de busrit verstaan, dus de
prijs van de busreis zonder entree, overnachtingen, maaltijden en/of andere
pakkettoevoegingen of diensten. Indien de touringcar meer dan 5 kilometer (enkele reis)
moet afwijken van de originele route om deze extra reizigers op te halen, kan het percentage
dat in mindering wordt gebracht op de ritprijs van de originele opdrachtgever vanwege de te
extra maken kosten voor de omweg door touringcarondernemer lager uitvallen dan het
percentage genoemd bij het vorige punt.
4. Indien er via de openbare aanmeldingen extra reizigers meegaan, wordt de busreis altijd
afgestemd op de wensen van de originele/initiële opdrachtgever. Ook wordt ervoor gezorgd
dat de originele opdrachtgever zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de extra reizigers
(bijvoorbeeld met betrekking tot de reistijd).

Artikel 8: Annulering en wijzigingen

1. (Bus)reizen, 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
2. Geboekte eendaagse busreizen waarbij slechts één touringcar wordt ingezet, kunnen tot 3
weken van tevoren geannuleerd worden tegen 1 van de afgesproken ritprijs, met een
minimum van 25 euro. Voor meerdaagse (Bus)reizen of reizen waarbij meerdere Bussen
worden ingezet, is deze periode tot 4 weken voor vertrek.
3. Na deze periode wordt bij een annulering tot 10 dagen voor vertrek 25% van de afgesproken
ritprijs in rekening gebracht voor annuleringskosten.
4. Na deze periode wordt bij een annulering tot 48 uur voor vertrek 50% van de afgesproken
ritprijs in rekening gebracht voor annuleringskosten.
5. Bij een annulering gemeld korter dan 48 uur voor vertrek zal 75% van de afgesproken ritprijs
in rekening worden gebracht voor annuleringskosten.
6. Bij een volledige annulering waarbij de busrit reeds is aangevangen (d.w.z. de Chauffeur is
thuis of op een vorige bestemming reeds vertrokken om de busrit uit te gaan voeren), wordt
de volledige afgesproken ritprijs in rekening gebracht.
7. Indien de reis verreden wordt met meerdere touringcars en de reis slechts gedeeltelijk wordt
geannuleerd (bijvoorbeeld een touringcar minder), zal door de touringcarondernemer een
nieuwe prijs worden afgegeven. Het verschil met de originele prijs zal tegen de hierboven
genoemde percentages in rekening worden gebracht bovenop de nieuwe prijs.
8. Indien de datum van een busreis wijzigt, wordt dit aangemerkt als een annulering. Er zal -in
tegenstelling tot een volledige annulering- slechts 50% van de hierboven beschreven
annuleringskosten in rekening worden gebracht, ook indien ‘dezelfde’ busreis op een latere
datum alsnog plaatsvindt.
9. Indien (vertrek)tijden wijzigen, zal door de touringcarondernemer per casus worden bekeken
of dit mogelijk is en wat dit met de prijs doet.
10. Als een bestemming gewijzigd wordt, wordt een nieuwe prijs voor de (Bus)reis afgegeven.
Indien dit binnen 7 dagen voor vertrek is en de nieuwe bestemming goedkoper is, zal 50%
van het verschil alsnog in rekening worden gebracht.
11. Indien dankzij een wijziging van opdrachtgever een (Bus)reis niet door de
touringcarondernemer uitgevoerd kan worden (bijvoorbeeld doordat op de andere datum
geen touringcar(s) of Chauffeurs beschikbaar zijn of de gewijzigde busreis qua tijdsplanning
door de touringcarondernemer niet uitvoerbaar is), zal de reis als geannuleerd worden
beschouwd, maar zal slechts 50% van de annuleringskosten in rekening worden gebracht.
12. Er kunnen in afwijking met de hier genoemde termijnen met opdrachtgever afwijkende
afspraken worden gemaakt m.b.t. de annuleringstermijn en -bedragen/-percentages. Deze
zijn enkel van toepassing indien deze door touringcarondernemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 9: Busreizen op basis van aanmeldingen (enkel van toepassing op reizen met publieke
aanmeldingen).

1. Boeker dient zorg te dragen voor correcte contactgegevens in zijn/haar bij
touringcarondernemer gebruikte aanmelding bij reizen van en/of in opdracht van FL Reizen
B.V. en dient ervoor zorg te dragen dat deze up-to-date blijven. Indien onjuiste of incomplete
contactgegevens worden verstrekt, kan dit leiden tot annulering van de boeking(en).
Eventuele door touringcarondernemer gemaakte onkosten door onbereikbaarheid (bijv. no
show boetes) zullen op boeker worden verhaald.
2. Aanmelden kan via de Website tot sluiting van de aanmeldingstermijn. Na dit tijdstip kan
enkel telefonisch aangemeld worden. Informatie hierover staat op de Website bij de
desbetreffende reis.
3. Bij speciale busreizen kan touringcarondernemer een vooruitbetaling van de busreis
verlangen. Dit is enkel van toepassing indien dit van tevoren in de reisbeschrijving wordt
vermeld.
4. Indien bij de busreis sprake is van toegangskaarten of een entreeregeling voor de
bestemming, zullen de benodigde toegangskaarten of de te volgen instructies in de
touringcar aan de betreffende reizigers worden verstrekt. Toegangskaarten worden dus niet
vooraf verstuurd, ook niet bij vooruitbetaling.
5. Bij verhindering van een of meerdere aangemelde reizigers dienen deze altijd afgemeld te
worden. Afmelden kan kosteloos via mail naar klantcontact@fl-reizen.nl tot sluiting van de
aanmeldingstermijn van de betreffende busreis. Afmeldingen die later dan een half uur voor
de vertrektijd van de bij de aanmelding gekozen opstapplaats aan touringcarondernemer
worden doorgegeven, zullen niet worden geaccepteerd. Indien van toepassing zal in dat
geval alsnog een no-show boete worden uitgedeeld.
6. Touringcarondernemer is gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen indien door
de boeker gedeeltelijk dan wel geheel wordt geannuleerd. Dit is enkel van toepassing indien
dit van tevoren in de reisbeschrijving wordt vermeld, maar zondermeer altijd van toepassing
bij busreizen waarbij vooruitbetaling van toepassing is. Annuleringskosten bedragen indien
deze van toepassing zijn altijd minimaal 25% van het reisbedrag, maar in de reisbeschrijving
kunnen hogere percentages vermeld worden welke dan zullen gelden.
7. Reizigers die op de heenreis al dusdanig dronken of onder invloed zijn van verdovende
middelen, zullen bij vertrek van de touringcar worden geweerd.
8. Indien de helft of meer dan de helft van de aangemelde reizigers van een boeking zonder
voorafgaande afmelding niet komt opdagen, wordt een no-show boete in rekening gebracht
van 50% van de gemiste opbrengsten, met een minimum van 10 euro. Indien bij de
desbetreffende reis gekozen kan worden tussen de mogelijkheid inclusief of exclusief entree,
zal hierbij worden uitgegaan van de prijs inclusief entree ook indien door boeker exclusief
entree is gekozen.
9. In aanvulling op het voorgaande punt: indien dankzij het niet komen opdagen van
aangemelde reizigers de hoeveelheid reizigers bij de busreis onder het bij de busreis gestelde
minimum uitkomt, wordt een no-show boete van 80% van de gemiste opbrengsten (inclusief
optioneel entreegeld) in rekening gebracht, met een minimum van 15 euro.
10. Indien een busreis speciaal voor een specifieke groep personen is ingepland en de gehele
groep niet komt opdagen, zal door touringcarondernemer de volledige gemiste opbrengst in
rekening worden gebracht.
11. Touringcarondernemer is gerechtigd om opstapplaatsen met weinig reizigers te laten
vervallen indien dit route technisch (grote) voordelen oplevert, tevens indien dit niet van
tevoren bij de informatie over de busreis is vermeld. Touringcarondernemer kan
reisalternatieven geven, bijvoorbeeld gebruik van het openbaar vervoer naar een andere
opstapplaats. Op het moment dat een opstapplaats vervalt, vervalt tevens de deelname
verplichting van een boeker die gebruik zou maken van deze opstapplaats.
12. Een door touringcarondernemer georganiseerde busreis waarbij een minimum aantal
reizigers is vastgesteld, vindt enkel doorgang indien dit minimum aantal reizigers behaald is
op het moment van sluiting van de aanmeldingstermijn. Bij de meeste busreizen sluit de
aanmeldingstermijn 2 dagen voor vertrek bij de eerste opstapplaats, bij verre reizen sluiten
de aanmeldingen 4 dagen voor vertrek. Touringcarondernemer heeft het recht van deze
aanmeldingstermijn af te wijken. Boekers worden geacht via de Website of via telefonisch
contact met Touringcarondernemer zelf in de gaten te houden of het minimum aantal
reizigers is gehaald en -indien gewenst- zelfstandig voortijdig alternatieven te zoeken indien
het erop lijkt of aangenomen kan worden dat het minimum aantal reizigers niet zal worden
gehaald.
13. In afwijking van het voorgaande punt kan touringcarondernemer, indien het minimum aantal
reizigers net niet is gehaald, de busreis tegen een hogere prijs (per persoon) doorgang laten
vinden. Indien dit wordt gedaan, gebeurd dit altijd in overleg met de boekers. Dit kan enkel
indien alle boekers hiermee akkoord gaan en het door hen aangemelde aantal reizigers
correct is. Indien, nadat alle boekers hiermee ingestemd hebben, toch nog personen niet
meegaan, dient de boeker waar deze perso(o)n(en) onder valt/vallen alsnog het volledige
reisbedrag van deze perso(o)n(en) te voldoen.
14. Bij annulering van de busreis of het vervallen van opstapplaatsen zullen boekers die hiervan
gebruik zouden maken door touringcarondernemer telefonisch, per e-mail en/of per sms op
de hoogte worden gesteld, behalve als de annulering van de busreis een gevolg is van het
niet halen van het minimum aantal reizigers. Indien er vooruitbetalingen zijn gedaan, zullen
deze door touringcarondernemer gerestitueerd worden. Er zal buiten deze restitutie geen
andere financiële tegemoetkoming naar boeker plaatsvinden.